18 mei 2016

Raadsvergadering van 9 mei 2016

Vrijstelling OZB
Brassband Euphonia vraagt de gemeenteraad om in aanmerking te komen voor de OZB Compensatie.
Op initiatief van de Partij van de Arbeid is een aantal jaren geleden een verordening vastgesteld, waarbij sportverenigingen die via hun landelijke koepel lid zijn van NOC*NSF, de door de vereniging betaalde OZB terug krijgen.
Euphonia zal niet eerder voor compensatie in aanmerking komen, dan dat de verordening op dit punt door de gemeenteraad gewijzigd is. De afhandeling van de brief ligt in handen van het College en de PvdA verwacht niet dat het College met een voorstel zal komen tot wijziging van de verordening. De fractie zal dit begrijpen, want het wordt dan bijna een open eind regeling en dat is niet de bedoeling.

Kerkje Rinny Siemonsma Steggerda
De fractie van de PvdA heeft ingestemd met het plan om te kunnen overnachten in het kerkje van onze vroegere kunstenaar Rinny Siemonsma. De huidige eigenaar wil het kerkje bedrijfsmatig gebruiken voor o.a. coaching en begeleiding van personen. Overnachten is nu niet toegestaan en door akkoord te gaan met het voorstel is dit nu (in beperkte mate) mogelijk en geeft de eigenaar ook de mogelijkheid om zijn plannen exploitabel te maken.

De fractie is ingenomen dat door dit plan het karakteristieke kerkje behouden blijft.

Benoeming raadsleden OWO-overleg
Na de besluitvorming over de koers van onze gemeente in februari jl. over de OWO samenwerking, was het noodzakelijk dat er nieuwe vertegenwoordigers namens onze gemeenteraad benoemd werden.
Voorgesteld werd om vertegenwoordigers, die vóór verder overleg met onze OWO-gemeenten gestemd hebben, in deze delegatie op te nemen. Het heeft in de ogen van de Partij van de Arbeid geen zin, om partijen die alles bij het oude willen laten mee te laten praten over een nieuwe toekomst. De verwachting van ons is niet dat een constructieve bijdrage geleverd zou worden en dat dit alleen maar vertragend wou werken, terwijl er in de ogen van de fractie nu meters gemaakt dienen te worden. Er ontstond nog een vinnig debatje, omdat de tegenstemmers dit niet democratische besluitvorming vonden. Ze brachten zelf nog een amendement in stemming om elke fractie vertegenwoordigd te laten zijn in de delegatie. Bij de stemming hierover waren alleen zij zelf hier voorstander van.

Het voorstel om alleen voorstanders in de delegatie op te nemen werd dus aangenomen. Op 18 mei a.s. is het eerste gezamenlijke overleg weer tussen de gemeenteraden van de OWO- gemeenten.

 

Bijzonder deze raadsvergadering was wel dat hij geleid werd door onze fractiegenoot
Teun Stoker, omdat de burgemeester vanwege een vertraging na een vakantie niet tijdig aanwezig kon zijn om de vergadering te leiden.