24 november 2015

Voorgenomen fusie Comperio met Primo

Voorgenomen fusie Comperio met Primo.

Per 1 januari as willen de beide school organisaties fuseren tot 1 organisatie.

De Partij van de Arbeid hecht aan goed kwalitatief onderwijs dat gegeven wordt in een gezonde school omgeving, die aansluit bij de vastgestelde visie. Als gemeente mogen we trots zijn op de bereikte resultaten. Resultaten waarin we als gemeente in verschillende periodes ook het nodige geïnvesteerd hebben.

In februari dit jaar zijn we in een werkvergadering geïnformeerd over de voorgenomen fusie. Daarna hebben we geruime tijd niets meer gehoord. Na de zomer hebben wij op basis van de stukken die in ons bezit waren nog de nodige schriftelijke vragen aan Comperio gesteld.
De antwoorden op de vragen waren helder, maar

gaven niet altijd antwoord op de gestelde vragen, andere gaven wel de duidelijkheid.

De kwaliteit dient binnen de scholen leidend te zijn en we hebben geen aanleiding om aan te nemen dat deze ook in de toekomst bij de nieuwe organisatie niet geborgd zal zijn.

Kwaliteit staat en valt bij leiderschap en het is aan de bestuurders om dit te borgen.

Twijfels bestaan er binnen onze fractie wel of de fusie de oplossing is voor de organisatorische problemen die ontstaan door de krimp van het leerling aantal. De sprong naar fuseren, naar een grotere organisatie betekent niet automatisch dat dit een vooruitgang is.

Ook deze organisatie wordt wel erg groot.

De Commissie Fusietoets Onderwijs geeft in haar beoordeling aan een dergelijke fusie grootte niet veel vaker gezien te hebben in het primair onderwijs.

De afstand tussen bestuurders en werkvloer wordt groter, alsmede de fysieke afstanden. Daarbij is er dan ook nog het voornemen om meer vanuit het stafbureau centraal te regelen. Het eigenaarschap op de scholen lijkt uitgehold te worden en daarmee verdwijnt betrokkenheid. Zoals bekend zijn er voorbeelden te over, waarbij een fusie niet goed verlopen is.

Ook de GMR wijst er in haar reactie op dat de gestelde doelen bij de aanvang van Comperio niet gehaald zijn en is daarom ook kritisch.

Wij hopen dat de nieuwe organisatie wel een succes wordt.

Uit de stukken blijkt dat de fusie leidt tot lagere overhead kosten per leerling. Gegeven de krimp dienen de overheadkosten per leerling naar beneden gebracht te worden. Een fusie is dan een oplossing.

De nu voorliggende statuten en het convenant laten zien, dat wij als gemeenteraad en zelfs onze wethouder als Toezichthouder, op nog verdere afstand komen te staan. Wij hadden bij de stukken graag een overzicht gezien van de verschillen tussen de huidige en de oude statuten alsmede het convenant.

Vraag aan de wethouder:
Is er vooraf melding gemaakt, dat de statuten en het convenant inhoudelijk zo anders zijn dan de huidige?

Deze wijzigingen begrijpen wij niet of misschien ook wel.
Deze raad is Comperio altijd kritisch blijven volgen. Daarbij regelmatig geconfronteerd met het te laat ontvangen van de stukken. Zojuist hebben we weer een voorbeeld gehad.

De raad heeft in eerdere jaren ook vroegtijdig vragen aan de wethouder als Toezichthouder gesteld:
komt het financieel goed.

Het kritisch volgen leidde zelfs tot een oorwassing van onze raad door de toenmalige voorzitter van de RvT, die stelde waar bemoeit u zich mee: alles is onder controle.
Zijn woorden waren nog niet koud of er werd aangekondigd, dat er financieel niet rond gekomen werd en dat er ingegrepen moest worden.
Terecht dus dat wij als raad kritisch de zaken volgen.
Nu worden wij op nog grotere afstand gezet. Voorgesteld wordt de begroting vooraf niet meer aan ons als gemeenteraad voor te leggen. De begroting geeft voor ons als raad toch de nodige gewenste informatie. Mocht het financieel niet goed gaan, dan heeft dat op allerlei terreinen gevolgen.

De vraag komt uiteraard naar voren, moeten we als gemeenteraad hierover wel steeds een oordeel over hebben?

Feit is dat we als gemeente altijd eindverantwoordelijk blijven voor het openbaar onderwijs in onze gemeente. Op het moment dat er zaken echt fout gaan, dan kloppen de burgers – terecht – bij ons aan. We hebben daar het laatste jaar en ook eerder toch weer de nodige voorbeelden van gezien in Friesland.

Als raad kunnen we in onze ogen dan ook niet volstaan met de opmerking dit is onze verantwoordelijkheid niet. Het is we wel onze verantwoordelijkheid.

Het kan niet zo zijn, dat we pas bij de behandeling van de jaarrekening, inzicht krijgen in de ontwikkelingen. De eerder geschetste voorbeelden rechtvaardigen in onze ogen, dat wij ook voor de toekomst de organisatie kritisch mogen blijven volgen.

De PvdA is van mening dat zoals de stukken nu gepresenteerd worden, niet acceptabel zijn.

In overleg met andere partijen is dan ook een zienswijze opgesteld, waarin opgenomen is, dat we o.a. het punt van de begroting opgenomen willen zien in of de statuten of het convenant.

We vragen u als toezichthouder om deze zienswijze te bespreken met Comperio.

Met de nodige wil kunnen we dan in december de aangepaste stukken weer op de agenda hebben om dan akkoord te gaan met de voorgenomen fusie.

Tot slot:
Ik realiseer mij dat we weer een kritisch geluid hebben laten horen, maar dit alles is toch steeds vanuit ons uitgangspunt dat we willen staan voor kwalitatief goed openbaar onderwijs, waarbij de menselijke maat niet uit het oog wordt verloren.

Zienswijze voorgenomen fusie Comperio en Primo