9 maart 2016

Raadsvergadering 7 maart 2016

Zonnepanelen
De PvdA heeft ingestemd met het voorstel om op twee locaties in onze gemeente zonneparken te kunnen vestigen. We zijn er van overtuigd dat de gemeente Weststellingwerf ook een bijdrage moet leveren aan de opwekking van duurzame energie. De doelstelling van de gemeente is om in 2020 een bijdrage van 20 % van het totale gebruik binnen onze gemeente via duurzame energieopwekking te realiseren.

Het gaat om een park aan de rand van het dorp Noordwolde en een park aan de noordzijde van het industrieterrein Om de Noord in Wolvega. De twee parken leveren samen een 12 % van de doelstelling 20 % op. Ter vergelijking, om deze 12 % op te wekken middels windenergie zijn tussen de 10 en 15 windmolens nodig, elk met een hoogte van 100 meter. De PvdA vindt dit een horizon vervuiling die vele malen groter is dan de twee zonnepaneelparken.

Het College is door de gehele raad gevraagd om burgers actief te betrekken en te faciliteren bij het realiseren van deze parken.

Gemeentelijk Riolerings Plan
Door de klimaatontwikkelingen zullen we te maken krijgen met grotere en heviger regenval. Dit betekent dat maatregelen nodig zijn om de mogelijke overlast te beperken. Dit betekent dat afvoeren vergroot moeten worden. De PvdA vindt dat vermenging van riool- en regenwater zoveel mogelijk voorkomen moet worden. De zuivering in de rioolwaterzuivering kan hierdoor gemakkelijker en goedkoper plaats vinden. Wij zijn dan ook voor een actief afkoppelen van regenwater afvoer en vinden dat dit gestimuleerd dient te worden.

Door de maatregelen die nodig zijn om de overlast te beperken ontkomen we niet aan een tariefsverhoging. Dit is de laatste jaren niet nodig geweest, maar als we droge voeten willen houden ontkomen we er nu niet aan. De Partij van de Arbeid heeft daarom ingestemd met het Gemeentelijk Riolerings Plan.

Door ons raadslid Jan Driesse is daarnaast voorgesteld om een gedifferentieerd tarief in te voeren op basis van het drinkwater gebruik. Uiteraard moeten hierbij alle voor- en nadelen eerst wel goed onderzocht worden.

Bomen Grote Kamp Oldeholtpade
Vrijwel de gehele raad, inclusief de fractie van de PvdA heeft zich verwonderd over een motie van Weststellingwerfs Belang om de voorwaarden in de verleende kapvergunning aan de bewoners van de Grote Kamp aan te passen. Eerst de bomen kappen en dan niet willen voldoen aan de herplantplicht die in de vergunning is opgenomen, is wat ons betreft onacceptabel.

Wethouder Jongebloed vond dat WB zich moet de motie weer eens liet gebruiken als loopjongen voor individuele belangen. Burgemeester Van Klaveren onderstreepte dit en stelde dat raadsleden er zijn om het algemeen belang te dienen en er voor iedereen zitten en niets anders. De PvdA is het met beiden volledig eens.