10 april 2016

Raadsvergadering 4 april 2016

Fusie Comperio met Primo
Voor de tweede maal stond het raadsvoorstel voor de fusie van deze beide onderwijsinstellingen op de raadsagenda. De eerste maal in november was de gehele raad van mening dat zij een mening diende te kunnen afgeven over de begroting. Dit was in het toen voorliggende raadsvoorstel niet meer mogelijk. Raadsbreed is toen aangegeven dat dit wel opgenomen diende te worden.

De afgelopen maanden is door verschillende partijen met elkaar overleg gevoerd en ook door onze fractie was daarbij betrokken. Het nu voorliggende raadsvoorstel, waarin het College van B&W de voorwaarde opgenomen had, dat een zienswijze over de concept begroting ingediend moest kunnen worden, bevatte voor ons belangrijke punten.

De eerste vraag van onze woordvoerder aan het College was of zij vond dat Comperio voldaan had aan de door het College gestelde voorwaarde. Blijkbaar was hierover van te voren niet gesproken, want het College had een schorsing nodig om tot een beantwoording te komen. Deze luidde dat zij van mening was dat niet aan de gestelde voorwaarde voldaan was.

De discussie spitse zich vervolgens toe of de in de begrotings notitie opgenomen zinsnede van de actuele ontwikkelingen voorzien waren van de bijbehorende financiële gegevens. Na wederom een schorsing en kort overleg met de bestuurder van Comperio, waarin deze aangaf dat de actuele ontwikkelingen inclusief de bijbehorende financiële cijfers zijn. Hiermee is een belangrijk punt voor de fractie ingevuld, namelijk een zienswijze kunnen geven over de begroting voor het volgende jaar. De fractie van de PvdA kon dan ook in stemmen met de fusie, welke formeel per 1 juli a.s. zal ontstaan.

Uitbreiding Paardenkliniek
De uitbreiding van een extra behandelcentrum van 2.700 m2 aan de Stellingweg 12 past volgens het huidige bestemmingsplan niet. Het plan wordt echter goed landschappelijk ingepast. Naar de mening van de PvdA wordt er ook voldoende aandacht besteed aan de aspecten van de ruimtelijke ordening en de verkeersbewegingen.

Als gemeente willen we paardenactiviteiten binnen onze gemeente concentreren. Deze uitbreiding past daar dan volgens de PvdA ook in, ondanks dat dit in strijd is met het bestemmingsplan. Wij hebben dan ook ingestemd met het raadsvoorstel.