16 april 2015

Raadsvergadering 13 april 2015

In de raadsvergadering van 13 april 2015 heeft de fractie van de PvdA het volgende ingebracht.

Nationaal Vlechtmuseum
De memo van het College wordt geagendeerd voor de raadsvergadering in mei. Het doel is om de ontstane situatie te bespreken en uit de patstelling tussen College en het museum te komen.

Basis Onderwijs in Weststellingwerf
In juni 2013 is de Nota Visie Toekomst Basisonderwijs Weststellingwerf vastgesteld. De kern van de nota is: Meer kwaliteit met minder scholen.
De nota is opgesteld omdat we ook in Weststellingwerf te maken hebben met een dalend leerling aantal. In 2016 is de daling t.o.v. 2011 al 17 % en dit loopt op naar 30 % in 2025.
In 2013 is afgesproken dat dat het bestuur van Comperio met een uitwerking nota zou komen, waarin scenario’s voor de verschillende clusters uitgewerkt zouden worden. Prioriteit bij cluster Noord gevolgd door Zuid en West.
De uitwerking nota is besproken in de raadsvergadering en de PvdA heeft vastgesteld dat de uitwerkingen niet hebben plaats gevonden en de wethouder gevraagd bij het onderwijs hier wel op aan te dringen. We ontkomen niet aan de dalende leerling aantallen en daarop anticiperen is in de ogen van de fractie noodzakelijk.

Integraal Kind centra
In sommige dorpen kan het oprichten van een Kind Centra een oplossing zijn voor de dalende leerling aantallen binnen een school. De PvdA heeft gepleit voor het definiëren van wat we verstaan onder een Kind Centra en hierbij ook te betrekken de duur in jaren dat een Kind Centra aanwezig zal zijn in een dorp. Dit om onnodige investeringen te voorkomen en gemeenschapsgeld te verspillen. De wethouder heeft toegezegd een werkvergadering te organiseren, waarin deze aspecten aan de orde zullen komen.

Comperio Begroting 2015
De PvdA is positief gestemd over de zwarte cijfers die Comperio de komende jaren schrijft. Aandacht van de wethouder dient er blijvend te zijn voor de ontwikkeling van de personeelskosten. De personeelskosten zijn in 2015 met 8 ton gestegen, t.o.v. een eerdere begroting. Deze zijn op ons verzoek verklaard. De PvdA heeft ingestemd met de begroting.