17 juni 2016

Raad 13-06-2016

Agendapunt 7b Subsidieverzoek dorpshuis Oosterstreek

Voorzitter,

Over de ontwikkeling rond het dorpshuis van Oosterstreek hebben we de afgelopen tijd al herhaaldelijk gediscussieerd.

In februari lag er een voorstel, dat naar de mening van de raad niet goed uitgewerkt was. Het college is toen verzocht in overleg met de Stichting Dorpshuis Oosterstreek een aangepast voorstel te ontwikkelen. Mede gebaseerd op actuele marktomstandigheden.

Inmiddels hebben er nadere taxaties plaats gevonden op grond waarvan een veel betere aankoopprijs is bedongen: € 146.000 in plaats van het bod van vorige jaar van € 190.000. Voor de financiering wordt een beroep gedaan op de gemeente en de provincie. De bijdrage van de provincie kan zo hoog zijn, omdat de gemeente ook de gevraagde € 50.000 erin steekt. Niet onvermeld mag blijven dat voor € 15.000 eigen bijdragen vanuit het dorp en € 32.000 eigen bijdrage van de stichting Dorpshuis in de aanschaf gestoken gaat worden. Totaal € 47.000 eigen bijdragen.

De PvdA complimenteert het dorp met zoveel eigen inzet. Het onderstreept dat er in Oosterstreek een vitale dorpsgemeenschap is, die vanuit de gemeente ondersteuning verdient.

Met de aanschaf van het cafégedeelte worden ook in één keer de problemen met handhaving o.b.v. geluidsoverlast opgelost. Daarmee kunnen alle gewenste activiteiten in het dorpshuis weer plaats vinden.

Daarnaast heeft de raad in februari gevraagd om een plan, gericht op een volwaardig dorpshuis. Dat betekent dat na aanschaf van het cafégedeelte er de nodige verbouwingen en aanpassingen moeten worden uitgevoerd. In het ingekomen stuk E3c, bijlage bij het verzoek van Oosterstreek, wordt deze tweede fase verder uitgewerkt. Onder ander op basis van een inventarisatie van de Woningstichting.

In het subsidieverzoek bij dit agendapunt wordt ook aangegeven met welke subsidiebronnen deze tweede fase met verbouwingen van het uitgebreide dorpshuis gefinancierd gaat worden.

Kortom voorzitter, door uitvoering van dit plan en het ter beschikking stellen van de gevraagde € 50.000 worden een aantal knelpunten in Oosterstreek opgelost en kan de weg naar een volwaardig dorpshuis ingeslagen worden.

De PvdA-fractie ondersteunt dan ook het voorstel van harte.