30 juni 2015

PvdA maakt zich sterk voor vernieuwing Linde-fietspad

In de vergadering van de gemeenteraad van 29 juni over de kadernota 2016-2019 is een motie van de PvdA aangenomen over de renovatie van het Linde-fietspad tussen de Kontermansbrug en de Domeinenweg. Veel toeristen en bewoners klagen over de slechte kwaliteit van dit fietspad.

In het kader van de landinrichting van het beekdal De Linde wordt dit riviertje meanderend gemaakt ( meer bochten). Het eerste deel van het fietspad wordt met de meanders gedeeltelijk omgelegd. Voor het vervolg van het fietspad naar de Domeinenweg was nog geen geld gereserveerd. In de motie van de PvdA wordt B&W opgeroepen tegelijk met de verbetering van het eerste stuk ook het tweede deel aan te pakken en daarvoor in de meerjarenbegroting een budget op te nemen. Het grootste deel van de raad (behalve de VVD) ondersteunde de motie.

De motie:

De raad van de gemeente Weststellingwerf, in vergadering bijeen op 29 juni 2015

kennisnemend van:

  • De kadernota 2016-2019

overwegende:

  • Dat er naar ervaring van bewoners en raadsleden sprake is van achterstallig onderhoud van fietspaden,
  • Dat m.n. de half-verharde fietspaden er slecht bijliggen.
  • Dat de fietsroutes in het algemeen en het Lindefietspad in het bijzonder zowel voor onze inwoners belangrijk zijn, voor hun recreatie-mogelijkheden, alsmede voor onze gemeente een belangrijk toeristisch “selling point” zijn.
  • Dat in het kader van de Landinrichting Beekdal De Linde het eerste deel ( 1 km) van het fietspad Kontermansbrug – Domeinenweg gerenoveerd wordt.
  • Dat het derhalve voor de hand ligt het tweede deel (2,7 km) tot aan de Domeinenweg ook te renoveren.

Spreekt als zijn mening uit:

  • Dat dit fietspad zo snel mogelijk gerenoveerd moet worden

Verzoekt het college:

  • Te overleggen met de landinrichtingscommissie over een gecoôrdineerde uitvoering van de renovatie van het Lindefietspad, Kontermansbrug – Domeinenweg, 2e deel, in aansluiting op de renovatie in het kader van de Landinrichting Beekdal De Linde.
  • In de Meerjarenbegroting 2016-2019 een nader te bepalen per jaar op te nemen voor de uitvoering van deze renovatie

Namens de PvdAfractie

Jan Driesse