11 november 2015

Inbreng bij Beschouwingen begroting 2016, raadsvergadering 2 november 2016

Fractievoorzitter René de Klein positief over verloop decentralisaties.
Bij de bespreking van de begroting in de raad van maandag 2 november gaf René de Kleine namens de PvdA aan tevreden te zijn over het verloop van de decentralisaties in het Sociaal Domein in onze gemeente. Wel sprak hij uit dat door de te haastige invoering door de Tweede Kamer er veel onduidelijkheden geweest zijn het afgelopen jaar. Hierdoor is het voor de raad moeilijk om haar controlerende werk echt goed te kunnen doen.

Hoe houden we het onderwijs op peil?
De krimp op het platteland zet volgens verwachting nog jaren door. Dit heeft consequenties voor het voorzieningenniveau op het platteland. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt. De kwaliteit van het onderwijs staat voor de PvdA voorop. Aan samenvoeging van scholen zal niet ontkomen kunnen worden. Tijdens een werkbezoek aan de school in Munnekeburen, waar Bijzonder en Openbaar onderwijs zijn samengegaan hebben we gehoord hoe vanuit de ouders naar de fusie van de beide scholen toegewerkt is.

PvdA fractievoorzitter René de Klein riep de ouders van kinderen op kleine scholen, in het bijzonder in Steggerda en De Blesse, op om zelf initiatieven te nemen en draagvlak voor toekomstige samenwerking te zoeken: “Wat zou het mooi zijn als vanuit de MR-en van de drie scholen in Steggerda en De Blesse het initiatief genomen zou worden om een plan te maken, waarbij het onderwijs in de beide dorpen geborgd blijft en de oplossing door de ouders gedragen wordt.”

PvdA motie dorpshuizen aangenomen
De stichting Harten 10 voer in samenwerking met de gemeente het onderhoud van de dorpshuizen in onze gemeente uit. Door allerhande wijzigingen in wet- en regelgeving dreigt de stichting in financiële problemen te komen. In een motie is nu vastgelegd dat twee-derde daarvan voor rekening van de gemeente komt. Over de precieze invulling zal de raad nog nadere informatie ontvangen nadat er met Harten 10 is overlegd.

PvdA maakt zich zorgen over de riolering.
De afgelopen jaren zijn de woonlasten in onze gemeente vrijwel gelijk gebleven. Echter, de reserves riolering loopt snel leeg. Daarom moet er goed gekeken worden hoe we de investeringen voor de komende jaren – in 2016 gaat het al om 2 miljoen aan lasten – moeten betalen.

PvdA blij met collegevoorstel voor huishoudelijke hulp (HH)
In de najaarsnota is aangegeven dat er voor 2015 en 2016 een extra bijdrage voor huishoudelijke hulp wordt verleend van € 571.000 per jaar. Hiermee kan de verstrekking van Huishoudelijke Hulp, zoals dat nu wordt gedaan in 2016 worden doorgezet.

Lindefietspad
De PvdA-fractie heeft nota genomen dat de uitvoering van de renovatie van het Lindefietspad in het kader van het project Beekdal de Linde naar verwachting in 2017 plaats vindt. Het college gaat in overleg met de Landinrichtingscommissie teneinde de bij Kadernota 2016-2019 aangenomen motie te kunnen uitvoeren t.w.: een volledige renovatie vanaf de Kontermansbrug tot aan de Domeinenweg.