15 juni 2014

Gemeenteraad 16-06-2014

Gemeenteraad 16-06-2014

Agpt  8. Uitbreiding varkensbedrijf te Sonnega

Over het voorstel m.b.t. de omgevingsvergunning voor  het bouwen van een nieuwe stal voor het varkensbedrijf Sonnegaweg 73A heeft de PvdA de volgende overwegingen.

–        In het algemeen wil de PvdA de veehouders ondersteunen bij uitbreiding en herstructurering van hun bedrijven. Dit ter versterking van de economie en werkgelegenheid in onze gemeente.

–        Wij vinden het belangrijk dat bij uitbreidingen of verbouwingen er geen sprake is  van een toename van de milieu-belasting. Daarnaast is het belangrijk dat bedrijven ook landschappelijk goed worden ingepast.

–        Het betreft een bouwplan binnen de  in 2010 afgegeven revisievergunning en toen vastgestelde aantallen dieren. Daarbij worden ook de best beschikbare staltechnieken voorgeschreven.

–        De provincie Fryslan heeft in 2013 een vergunning op basis van de Natuur Beschermings Wet afgegeven.

–        De nieuwe stal komt in de plaats van twee oude stallen. In de nieuwe stal wordt een luchtwassing-systeem toegepast. Dit beperkt de uitstoot van schadelijke stoffen aanzienlijk.

–        Tenslotte is er sprake van een goed landschappelijk plan.

Op grond van deze afwegingen  kan de PvdAfractie instemmen met de voorlopige verklaring van geen bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor deze uitbreiding.

Agpt. 9, Herziening beeldkwaliteitsplan Lindewijk, deelgebied 1 e

Het bedoelde plan om de bouw van rijtjeswoningen en twee-onder-één-kap woningen mogelijk te maken, ter plaatse van gebied 1 e. Dit wordt ook ingegeven door de veranderde vraag op de woningmarkt.

De PvdA is voorstander van het faciliteren van de goedkope koop-sector.  Hier blijkt nog een duidelijke vraag naar woningen te bestaan, gezien ook het succes van de uitbreiding aan de Kleine Vuurvlinder.

Verder vinden wij het belangrijk  dat de woningbouw in onze gemeente aan de gang blijft. Dit ter stimulering van de bouwactiviteiten in onze gemeente. Het bevordert ook de doorstroming in de woningmarkt.

 

Kortom voorzitter, de PvdA ondersteunt het voorstel  tot aanpassing van het beeldkwaliteitsplan.

 

 

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet Weststellingwerf.

Afgelopen maandagavond is in de raadsvergadering het Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet behandeld. De fractie van de Partij van de Arbeid heeft gewezen op het belang van de preventie en de bewustwording van de schadelijkheid van het gebruik op jonge leeftijd van alcohol. Alcoholgebruik door zwangere vrouwen is al schadelijk voor het ongeboren kind. Voorlichting is dan ook heel belangrijk en dient vroegtijdig en continue plaats vinden. In de groepen 7 en 8 van het primaire onderwijs, zou dit al op een natuurlijke wijze in een les opgenomen dienen te zijn. Door het ophogen van de leeftijdsgrens van de verkoop van alcohol naar 18 jaar, zal er een verschuiving zijn van waar de alcohol genuttigd wordt. Belangrijk is dat de gemeente zicht krijgt en houdt op de plaatsen waar dit plaats vindt.

De fractie vindt dat de gemeente zich positief dient op te stellen, indien er initiatieven van de jeugd binnen komen . Er dient een opstelling te zijn, van Ja tenzij.

 

Begroting Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân.

Met ingang van 1 januari 2015 veranderd er ook het nodige voor de Sociale werkvoorziening. Bij de behandeling van de begroting voor 2015, heeft de fractie van de Partij van de Arbeid aan de wethouder gevraagd, om zo spoedig mogelijk met verschillende scenario’s te komen, hoe nu verder met de sociale werkvoorziening. De wethouder gaf aan wel van de gemeenschappelijke regeling af te willen en meer de eigen regie in handen te willen hebben. Deze lijn onderschrijft de fractie, maar de consequenties zullen eerst wel duidelijk in beeld gebracht dienen te zijn.